Vyhľadať

Zásady ochrany osobných údajov

Na vybavenie Vašej objednávky, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov a pri ich získavaní a spracovávaní dodržiavame nasledovné právne predpisy: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní internetového obchodu mojekrby.sk, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné a kedykoľvek máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. V prípade, že by ste chceli vymazať Vaše údaje z našej databázy, vyhovieme Vám na základe Vašej písomnej žiadosti doručenej na sídlo spoločnosti Martin Žofaj, Oravská Jasenica 390, 029 01 Oravská Jasenica, resp. prostredníctvom e-mailu na info@mojekrby.sk. Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Pred nakupovaním je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 1. meno, priezvisko a presnú fakturačnú adresu, ktorá má byť uvedená na faktúre
 2. Vašu e-mailovú adresu, ktorá slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami
 3. voliteľné ďalšie adresy, ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná
 4. telefónne číslo pre rýchlejší kontakt s Vami
 5. V prípade, že ste nie ste fyzická osoba, ale spoločnosť (firma), je nevyhnutné uviesť: obchodný názov, IČO, IČ pre DPH, bankové spojenie pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie
 6. pri osobnom odbere je potrebné overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou. Na overenie je potrebné predložiť občiansky preukaz.

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL. Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

Vaše osobné údaje budú použité iba na:

 1. vybavenie Vašej objednávky, teda k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu mojekrby.sk medzi Vami, ako zákazníkom a spoločnosťou Martin Žofaj so sídlom Oravská Jasenica 390, 029 01 Oravská Jasenica, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke mojekrby.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba
 2. marketingové účely, ak ste nám na tieto účely dali samostatný súhlas, Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky (napr. doručovateľské služby – adresa a telefónne číslo). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vaše konkrétnej objednávky.

 

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň

 1. právo na prístup k vašim osobným údajom,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 3. právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
 4. právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu,
 5. právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).